7 tầng của mô hình OSI lần lượt là:

7 tầng của mô hình OSI lần lượt là:

A. Physical Layer – Datalink Layer – Network Layer – Transport Layer – Session Layer – Presentation Layer- Application Layer

B. Application Layer – Presentation Layer – Session Layer – Transport Layer – Network Layer – Datalink Layer – Physical Layer

C. Cả hai A và B đều sai

D. Cả hai A và B đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: