55555

55555

44444

33333

22222

11111

for i in range(5, 0, ____ ):

print(str(i) * 5)

Điền phần còn thiếu trong đoạn code để được out dưới đây:

A. 0

B. None

C. 1

D. -1

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: