4 giá trị của border-radius lần lượt là?

4 giá trị của border-radius lần lượt là?

A. top, bottom, left, right 

B. up, down, front, behind 

C. top-left, top-right, bottom-right, bottom-left

D. bottom-left, bottom-right, top-right, top-left

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: