2 hình thức dùng mô tả yêu cầu là:

2 hình thức dùng mô tả yêu cầu là:

A. Yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống

B. Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng

C. Yêu cầu chủ động và yêu cầu thụ động

D. Yêu cầu cụ thể và yêu cầu trừu tượng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: