11111

11111

22222

33333

44444

55555

 Vòng lặp nào trả về kết quả dưới đây?

for i in range(1, 6):

print(i, i, i, i, i)

 

for i in range(1, 5):

print(str(i) * 5)

 

for i in range(1, 6):

print(str(i) * 5)

 

for i in range(0, 5):

print(str(i) * 5)

 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: