1. 

1. 

int func(int a, int b)

{

/*Some code*/

}

2. 

int func(a, b)

int a; int b;

{

/*Some code*/

}

What is the notation for following functions?

A. 1. KR Notation and 2. ANSI Notation

B. 1. Pre ANSI C Notation and 2. KR Notation

C. 1. ANSI Notation and 2. KR Notation

D. 1. ANSI Notation and 2. Pre ANSI Notation

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

1. 

1. 

struct book

{

char name[10];

float price;

int page; };

2. 

long int l = 2.3;

3. 

enum day{Monday, Tuesday, Wednesday};

Which of the following is not user define data type?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 1 & 2 & 3

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

User define data type là kiểu dữ liệu (struct, class, enum,..) do người dùng tự định nghĩa từ các kiểu dữ liệu cơ bản

Tags: