1. Sinh viên 1: 

1. Sinh viên 1: 

struct SV {

char ht[25];

int tuoi;

struct Sv * tiep;

};

2. Sinh viên 2

typedef

struct SV node;

struct SV {

char ht[25];

int tuoi;

node * tiep;

};

3. Sinh viên 3

typedef

struct SV {

char ht[25];

int tuoi;

struct SV * tiep;

}

node;

Để tạo danh sách liên kết, theo bạn sinh viên nào dưới đây là khai báo đúng cấu trúc tự trỏ sẽ được dùng:

A. 1

B. 2

C. 2, 3

D. 1,2 và 3

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: