1. Khai báo 1:

1. Khai báo 1:

struct SV {

thongtin;

struct SV * tiep;

};

2. Khai báo 2:

struct SV {

thongtin

};

struct DS {

struct SV * sv;

struct DS * tiep;

};

Để dùng danh sách liên kết, xét hai khai báo sau(cần 1KB để lưu dữ thông tin về một sinh viên). (Với “thongtin” là một thành phần dữ liệu của cấu trúc); Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

A. Khai báo 1 tốn nhiều bộ nhớ hơn khai báo 2.

B. Khai báo 2 sẽ giúp chương trình chạy nhanh hơn khi đổi vị trí 2 sinh viên.

C. Khai báo 1 sẽ giúp tiết kiệm câu lệnh hơn khi viết hàm đổi vị trí 2 sinh viên.

D. Khai báo 2 sẽ giúp chương trình chạy nhanh hơn khi duyệt danh sách.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: