Danh mục: Học tập

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là:

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là: A. 200 B. 100 C. 300 D. False Hướng dẫn Chọn A là đáp án đúng

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả? A. TIN HOC VAN PHONG  B. Tin hoc van phong C. tin hoc van phong     D. Tin Hoc Van Phong Hướng […]

Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là:

Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là: A. Cuối năm 1999 B. Cuối năm 1998 C. Cuối năm 1997    D. Cuối năm 1996 Hướng dẫn Chọn C là đáp án đúng

Khi đang làm việc với WinWord (Excel), nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó?

Khi đang làm việc với WinWord (Excel), nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó? A. Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE B. Luôn luôn ở trong thư mục My Documents C. Bắt buộc ở trong thư mục WINWORD (EXCEL) D. Cả 3 câu đều sai Hướng dẫn Chọn D là đáp án đúng

Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè; ta bấm phím:

Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè; ta bấm phím: A. Insert  B. Tab    C. Del       D. CapsLock Hướng dẫn Chọn A là đáp án đúng